TABLES & STORAGE

Guéridon Takanobu

TAKANOBU2021

Table Kidokoro

UBUNJI KIDOKORO1935-1940

Cho Table

DAISAKU CHO1971

Bench/Table

TENDO MOKKO1950

Double top coffee table

TAICHIRO NAKAI1960

312 table

ISAMU NOGUCHI1955

Desk

CLAUDE VASSAL1955