Isamu NoguchiModèle « 1AJ »

AKARI 1AJ

Isamu NoguchiModèle « V1 » sur socle BB3

AKARI V1-BB3 V1

Isamu NoguchiPaire d’Akari modèle « BB2-K1 »

AKARI K1-BB1 V1

Isamu NoguchiModèle « BB2 / 45XN »

AKARI 45XN-BB2

Isamu NoguchiModèle Akari « 21A » sur socle BB1

AKARI 21A-BB1

Isamu NoguchiAKARI Modèle « BB3/45A »

AKARI 45A-BB3 V1

Isamu NoguchiAkari modèle « 26A » sur pied « BB1 »

AKARI 26A-BB1 V1

Isamu NoguchiPaire d’Akari modèle « S2 » sur « Single Stem Base » (T3)

Paire d'Akari S2 sur Single Stem Base T3 par Isamu Noguchi

Isamu NoguchiAkari modèle « 31NW » sur « Single Stem Base » (T3)

Akari 31NW sur Single Stem Base T3 par Isamu Noguchi

Isamu NoguchiPaire d’Akari modèle « S1 » sur « Single Stem Base » (T2)

Paire d'Akari S1 par Isamu Noguchi

Isamu NoguchiAkari modèle « S1 » sur base « BB3 »

Akari S1 sur base BB3 par Isamu Noguchi

Isamu NoguchiAkari modèle « S2 » sur base « BB3 »

Akari S2 sur base BB3 par Isamu Noguchi

Isamu NoguchiAkari modèle « 31NW »

Akari 31NW par Isamu Noguchi

Isamu NoguchiAkari modèle « 45XL »

Akari 45XL par Isamu Noguchi

Isamu NoguchiPaire d’Akari modèle « 30F » sur « Single Stem Base » (T1)

Paire d'Akari 30F sur Single Stem Base T1 par Isamu Noguchi

Isamu NoguchiAkari modèle « 45XN » sur « Single Stem Base » (T2)

Akari modèle 45XN sur Single Stem Base T2 par Isamu Noguchi

Isamu NoguchiAkari modèle « 30F »

Akari modèle 30F par Isamu Noguchi

Isamu NoguchiAkari modèle « 45A »

Akari modèle 45A par Isamu Noguchi

Isamu NoguchiAkari modèle « 30D » sur base « T »

Akari modèle 30D sur base T par Isamu Noguchi

Isamu NoguchiAkari modèle « V1 »

Akari modèle V1 par Isamu Noguchi

Isamu NoguchiAkari modèle « 30D »

Akari modèle 30D par Isamu Noguchi

Isamu NoguchiAkari modèle « 45A » sur « Single Stem Base » (T2)

Akari modèle 45A sur Single Stem Base (T2) par Isamu Noguchi

Isamu NoguchiAkari modèle « 31N »

Akari modèle 31N par Isamu Noguchi

Isamu NoguchiAkari modèle « 40F » sur « Single Stem Base » (T1)

Akari modèle 40F sur Single Stem Base (T1) par Isamu Noguchi